نــــــــازه

قشنگتریــــــــن صدایی که ازت میشنوم اینِ که از خواب بیدارشدی و آروم با یه صدای دورگه توی حالت گیجی بهم بگی جـــــانم....

/ 2 نظر / 5 بازدید